RB Nositelj radnog naloga Naziv
15. Doc.dr.sc.Tomislav Galeta Prostorni ispis i ispis velikog formata

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

U sklopu istraživanja postupaka brze izrade prototipova (eng. Rapid Prototyping), dostupna je mogućnost brze izrade predmeta na 3D štampaču (eng. 3D Printer). Do sada su izrađeni brojni modeli za više naručitelja. Među naručiteljima modela su bili: ĐĐ Alatnica; ĐĐ Holding; TANG; Tepex; Ledo; Lah; Croatia Baterije; Fakultet strojarstva i brodogradnje.


Impressum

Poveznice