RB Nositelj radnog naloga Naziv
1. Prof.dr.sc. Dražan Kozak Numerička analiza dijelova konstrukcije

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Tehničko izvješće sadrži rezultate numeričkog istraživanja elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi pregrijač-komora pregrijača, pomoću metode konačnih elemenata. Prestrujne cijevi pregrijač-komora pregrijača opterećene su razlikom toplinske dilatacije zida kotla i komore pregrijača te unutrašnjim tlakom. Posljedica tih opterećenja je tečenje materijala prestrujnih cijevi (trajna deformacija). Ovim istraživanjem se odredila preostala nosivost kritičnih prestrujnih cijevi na izlazu iz pregrijača 3 i na izlazu iz pregrijača 4.2, uz pretpostavku mirnog, statičkog, opterećenja (numeracija pregrijača prema zaprimljenoj dokumentaciji za projekt: SITA Northumberland Limited, 26.0160), za naručitelja ĐĐ Termoenergetska postrojenja d.o.o. Slavonski Brod.

Suradnik na projektu: Josip Sertić, dipl. ing. str.


Impressum

Poveznice