Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za energetiku

 

Marinko Stojkov, dr.sc.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail: Marinko.Stojkov@sfsb.hr

Osobne web stranice:

 

 

Životopis:

   Marinko Stojkov rođen je u Slavonskom Brodu 1970. Godine. Završio je studij na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetika na Zavodu za visoki napon i energetiku, usmjerenje Upravljanje EES. Od 1995. počinje raditi u HEP, DP “Elektra” Slavonski Brod te obnaša zadaću rukovoditelja odjela održavanja u Pogonu Slavonski Brod. U razdoblju od 2001. do 1.5.2007. radi na mjestu rukovoditelja odsjeka za razvoj u HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., “Elektra” Slavonski Brod, a potom na mjestu rukovoditelja odjela za planiranje i investicije Službe za razvoj i investicije Elektre Slavonski Brod. Nakon dvije godine radnog staža, dana 24.03.1997. položio je stručni ispit za poslove vezane za izgradnju objekata pred povjerenstvom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske.
 
   Početkom 1996. upisuje poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom proteklih godina prisustvovao je nizu međunarodnih simpozija i objavljivao znanstvene i stručne članke na međunarodnim simpozijima i časopisima. Bio je na specijalizaciji za NN i SN kabele i kabelsku opremu u lipnju 1996. U Budimpešti. Drugog srpnja 1998. obranio je magistarski rad na FER Zagreb na temu Odabir optimalnog načina povećanja pouzdanosti 35 kV mreže Pogona Slavonski Brod. Dana 01. travnja 1999. izabran je u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, grupa predmeta “Elektroenergetske mreže i postrojenja”.
 
   U ožujku 1999. upisuje poslijediplomski doktorski studij na FER Zagreb. U svibnju 2002. godine brani doktorsku disertaciju na temu Poboljšani postupci određivanja pokazatelja raspoloživosti EE razdjelnih mreža. U periodu 25. svibnja – 7. lipnja 2003. sudjelovao je na seminaru “Electric Distribution Management” u Republici Irskoj.
 
   U razdoblju od 1998. (nakon obranjenog magistarskog rada) do danas stalno je prisutan na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, Sveučilišta u Osijeku u naslovnom suradničkom zvanju asistent, naslovnom zvanju višeg asistenta, od 2004. naslovnom zvanju docenta, od 2010. naslovnom zvanju izvanrednog profesora i od 2013. u zvanju redovitog profesora. Tijekom navedenog perioda je  obavljao nastavne aktivnosti i bio nositelj ili sunositelj niza kolegija na stručnom, preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju (Osnove energetike, Obnovljivi izvori energije, Energetske pretvorbe, Električni sklopni aparati, Rasklopna postrojenja, Tehnika visokog napona, Električne instalacije i rasvjeta, Inženjerstvo elektroenergetskih postrojenja (postdiplomski specijalistički studij), Prijelazne pojave u električnim mrežama (poslijediplomski znanstveni studij). Za dan ETF Osijek 24. travnja 2004. dobio je zahvalnicu za doprinos razvitku Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.
 
   Od 1. listopada 2009. zapošljava se u trajni radni odnos na radno mjesto docenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U listopadu 2009. dobiva reizbor u zvanje docenta. Dana 27. svibnja 2010. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Dana 15. srpnja 2013.  izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu nositelj je ili sunositelj niza kolegija (Elektrotehnika, Električni aparati i strojevi, Elektrane, Obnovljivi izvori energije, Liberalizacija tržišta energije, Energetska učinkovitost).
 
Aktivno je sudjelovao na sljedećim Znanstvenim projektima MZT kao istraživač:
165001 Funkcionalna pouzdanost i raspoloživost razdjelnih elektroenergetskih mreža, voditelj projekta Prof. dr. sc.  Lajos Jozsa; 1655116 Pouzdanost elektroenergetskog sustava u uvjetima dereguliranog tržišta električne energije i vjerojatnosna troškovna analiza elektroenergetskog sustava, voditelj projekta Prof. dr. sc. Srete Nikolovski i 165-1651481-1482 Kvaliteta i pouzdanost pogona EES Hrvatske na regionalnom tržištu el. energije, voditelj projekta Prof. dr. sc. Srete Nikolovski. Od 01. listopada 2011. voditelj je projekta 152-0691668-1729 Istraživanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI.
 
   Dana 24. prosinca 2001. zadovoljava  potrebne uvjete za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike čime stječe potpunu samostalnost prilikom obavljanja poslova projektiranja i nadzora na elektroenergetskim objektima i instalacijama. U dosadašnjem radnom vijeku od 15 godina iza sebe ima niz uspješno obavljenih poslova na rješavanju problema pri održavanju, građenju, projektiranju i nadzoru 35 kV, 10 kV i 0,4 kV distributivnog postrojenja. Tijekom 2010. postaje predsjednikom Katedre za energetiku na Zavodu za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a 2012. osnivanjem Zavoda za energetiku postaje predstojnik istoga. Član je IEEE Power and Energy Society. Završio je program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada, modul 1, 19.10.2010. i modul 2, 11.06.2012. te Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća 1.4.2016. na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. U siječnju 2013. godine dobitnik je Priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za realizirane projekte suradnje s gospodarstvom u 2012. godini. U siječnju 2014. godine dobitnik je Priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za realizirane projekte suradnje s gospodarstvom u 2013. godini. U siječnju 2015. godine dobitnik je Priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za realizirane projekte suradnje s gospodarstvom u 2014. godini. Aktivno se služi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.

Impressum

Poveznice