Zavod zastrojarske konstrukcije

Katedra za mehaniku i čvrstoću

 

Franjo Matejiček, prof.dr.sc.

Redoviti profesor u tr.zvanju

 

E-mail:Franjo.Matejicek@sfsb.hr

Osobne web stranice:

Konzultacije: srijedom od 12 do 13 h

 

Osobni podaci

Dr.sc. Franjo Matejiček rođen je 19. studenog 1949. godine u Štivici. Osnovnu školu pohađao je u Starom Petrovom Selu, a Srednju tehničku školu - strojarske struke u Elektro-mašinskom školskom centru u Sarajevu. Zapošljava se kao strojarski tehničar 1.9.1968. godine u Slavonskom Brodu i to u poduzeću Đuro Đaković. Od 1970. godine studira na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1975. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, na polju strojarstva, na konstrukcijskom smjeru i podsmjeru Termotehnika. Na istom je fakultetu 1981. godine uspješno obranio magistarski rad pod naslovom „Utvrđivanje dopuštenog temperaturnog gradijenta platiranih cijevi“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Osmana Muftića.

Nakon diplomiranja 1975. godine, kao diplomirani inženjer strojarstva zapošljava se u poduzeću Đuro Đaković - Institut za naučno-istraživački rad, gdje radi od 18.9.1975. do 30.9.1979. godine na različitim istraživačkim projektima. Usporedo s inženjerskim radom sudjeluje kao vanjski suradnik u nastavi - voditelj vježbi na predmetima mehanike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Centar u Slavonskom Brodu. U asistenta za iste predmete izabran je 1979., odnosno 1982. godine na osamostaljenom Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 1.10.1979. godine do danas stalno je zaposlen na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao asistent, a nakon doktoriranja i izbora kao docent, izvanredni profesor te redoviti profesor u trajnom zvanju. Doktorirao je 1989. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u znanstvenom području strojarstva, znanstvena disciplina Mehanika krutih i deformabilnih tijela uz mentorstvo prof.dr.sc. Osmana Muftića.
Član je Hrvatskog društva za mehaniku gdje je bio predsjednik Društva u dva mandata od 2002. do 2006. godine, Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, Hrvatskog društva za toplinsku obradbu, Hrvatskog društva za kvalitetu te Europskog udruženja za integritet konstrukcija (ESIS - European Society of Integrity of Structures).

Član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti.
Boravio je u dva navrata u inozemstvu na Hochschule Bremen u periodu od 1.3. do 1.9.1990. godine kao gostujući znanstvenik te drugi put od akademske godine 1994/95. godine do 1996/97. godine gdje je držao nastavu iz više predmeta Tehničke mehanike.

Znanstveni rad iz područja Teorije elastičnosti i Teorije plastičnosti te Mehanike loma doprinos je razvoju numeričkih i eksperimentalnih metoda.

Do sada je objavio preko 90 znanstvenih i stručnih radova, sveučilišnih skripti i udžbenika.

Govori, čita i piše njemački jezik. Služi se engleskim, češkim i ruskim jezikom.


Impressum

Poveznice